Tymes4

Privacyverklaring

Privacy Statement Ormer ICT

Dit is het privacy statement van Ormer ICT, Ormer ICT Staffing B.V., Ormer ICT Outsourcing B.V., Ormer ICT Security B.V. en Ormer ICT RACIO B.V., verder te noemen de Ormer ICT groep. De ondernemingen houden zich bezig met het detacheren van ICT-professionals, het leveren van ICT-diensten en uitvoeren van ICT consultancy.

Wij zijn verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Al onze ondernemingen hebben hun hoofdkantoor aan de Overschieseweg 323 (3112NC) te Schiedam.

De Ormer ICT groep respecteert uw privacy en we doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Daarom zorgen we dat de (persoons)gegevens die we van u verwerken, zorgvuldig en veilig worden behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat komt er in dit privacy statement aan bod:

 1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
 2. Uitleg en opbouw van dit privacy statement
 3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
 4. Hoe lang wordt uw informatie bewaard?
 5. Verstrekking van uw gegevens aan derden
 6. Beveiliging en fraudebestrijding
 7. Uw rechten
 8. Vragen, opmerkingen en klachten
 9. Contact
 10. Wijzigingen

1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit Privacy Statement van de Ormer ICT groep is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens voor zowel professionals, (mogelijke) opdrachtgevers, klanten als alle andere gebruikers van de Ormer ICT groep websites, haar producten en geleverde diensten.

2. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens de Ormer ICT groep in dit kader van u verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden en wie verantwoordelijk is voor deze verwerking.

Onderaan dit privacy statement geven wij in artikel 7 aan hoe u uw rechten in het kader van de AVG kunt uitoefenen.

3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

3.1 Marketing en website

Alle onder deze paragraaf genoemde verwerkingen vallen onder verantwoordelijkheid van Ormer ICT.

Marketing

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kunnen zijn. Wij versturen dit enkel en alleen als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Website

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ormer ICT én Google gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen maken en om de Google adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden (wij bieden geen advertenties aan op onze website). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacy beleid van Google te raadplegen. Klik hier om het privacy beleid van Google te lezen. 

U kunt deze cookie blokkeren door op “Geen cookies” te drukken bij de eerste keer dat u onze website bezoekt of door gebruik van anti-cookie plug-ins. Door dit te doen kunt u de website wél volledig blijven gebruiken, wij blokkeren geen functionaliteit als er geen cookies worden gebruikt.

3.2 Detacheren van professionals

Alle onder deze paragraaf genoemde verwerkingen vallen onder verantwoordelijkheid van Ormer ICT Staffing B.V.

Alle verwerkingsactiviteiten van Ormer ICT Staffing B.V. hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie.

In het kader van een plaatsing kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over salarisindicaties, beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Geheimhoudingsverklaringen en/of VOG-verklaring;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto, vrijetijdsbesteding);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Om contact op te kunnen nemen met de contactpersonen bij onze opdrachtgevers en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Zakelijke adresgegevens opdrachtgever
 • Contactgegevens van contactpersonen en afdelingen
 • Functie gegevens van betrokken functionarissen

Zonder deze gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Als u meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, wordt ook hier zorgvuldig mee omgegaan. Wij gaan er in dit geval vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons heeft gedeeld en er geen bezwaar tegen is dat wij deze verwerken.

3.3 ICT Outsourcing

Alle onder deze paragraaf genoemde verwerkingen vallen onder verantwoordelijkheid van Ormer ICT Outsourcing B.V.

Alle verwerkingsactiviteiten van Ormer ICT Outsourcing B.V. hebben als doel: Veilig en professioneel uitvoeren van ICT infrastructuur projecten, het beheren van front- en backoffice systemen en het leveren van 1e-, 2e-, en 3e-lijn activiteiten voor het verhelpen van incidenten en uitvoeren van wijzigingen.

In het kader van bovenstaande doelstelling en daaraan gerelateerde activiteiten kunnen er de volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het beheer van klantomgevingen, ondersteunen van gebruikers en het verhelpen van verstoringen (IP-adres of e-mail gegevens);
 • Op vrijwillige basis aangeleverde content over uzelf (video, foto, mailberichten, etc.);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Zonder deze gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Als u meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, wordt ook hier zorgvuldig mee omgegaan. Wij gaan er in dit geval vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons heeft gedeeld en er geen bezwaar tegen is dat wij deze verwerken.

3.4 Uitvoeren van consultancy

Alle onder deze paragraaf genoemde verwerkingen worden uitgevoerd bij Ormer ICT Security B.V. en Ormer ICT RACIO B.V. en valt dus onder verantwoordelijkheid van deze uitvoerende dochteronderneming.

Alle verwerkingsactiviteiten van Ormer ICT Security B.V. hebben als doel: Bieden van ondersteuning aan organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van informatiebeveiliging en risicobeheersing.

Alle verwerkingsactiviteiten van Ormer ICT RACIO B.V. hebben als doel: Bieden van ondersteuning aan organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van strategisch beleid.

In het kader van bovenstaande doelstelling en daaraan gerelateerde activiteiten kunnen er de volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan aankomende, lopende of afgelopen projecten;
 • Op vrijwillige basis aangeleverde content over uzelf gaat (video, foto, etc.);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Zonder deze gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Als u meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, wordt ook hier zorgvuldig mee omgegaan. Wij gaan er in dit geval vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons heeft gedeeld en er geen bezwaar tegen is dat wij deze verwerken.

4. Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Wij bewaren uw gegevens 1 jaar voor detachering opdrachten of vacatures. Na dit jaar vragen wij opnieuw om toestemming om de gegevens te updaten en wederom een jaar te bewaren of wij verwijderen uw gegevens. Van kandidaten die door ons zijn gedetacheerd, bewaren wij de gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn (op dit moment 7 jaar).

Bij alle vormen van sollicitaties worden uw gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Bent u een (potentieel) zakelijke relatie dan worden de navolgende termijnen gehanteerd:

 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde;
 • (overige) persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard.

Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar dit noodzakelijk geacht wordt voor de correcte uitvoering van de eerder genoemde doelstellingen en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij maken daarnaast gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (waaronder zogenaamde bewerkers/verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

 • We maken gebruik van externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van uw gegevens;
 • We maken gebruik van externe partijen met applicaties/tools die software leveren op het gebied van personeelsmanagement en klantbeheer;
 • Andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning en facility management;
 • We maken gebruik van externe adviseurs en/consultants.

Wij verstrekken de persoonsgegevens die voor deze externe partijen noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor hebben verkregen.

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken, hoe uw gegevens beveiligd worden en naleving van deze afspraken wordt gewaarborgd. Hierbij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming leidend bij de gemaakte afspraken.

6. Beveiliging en fraudebestrijding

De Ormer ICT groep doet er alles aan uw gegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

7. Uw rechten

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage wijzigen, aanvullen of verwijderen in en van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit). Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Ook heeft u recht om bezwaar te maken op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven).

8. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Ormer ICT Outsourcing B.V., op de wijze als nader aangegeven onder “Contact”. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Ormer ICT Outsourcing B.V

Dhr. B.J. Bakker
e-mail: privacy@ormer.nl

Ormer ICT Outsourcing B.V.
Overschieseweg 323
3112 NC Schiedam

10. Wijzigingen

Het privacy statement van de Ormer ICT groep kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 06-06-2018 voor het laatst gewijzigd. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.